موسسه خیریه دست یاری به دشت یاری

موسسه خیریه دانشجویی” دست یاری به دشتیاری “حاصل یکی از اهداف کانون فرهنگی خیریه دانشگاه علامه طباطبایی است. این کانون دانشجویی در مهرماه ۱۳۹۳ توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه پایه گذاری شده و یکی از اهداف آن محرومیت زدایی علمی فرهنگی از مناطق محروم کشور بوده است.

پایش آماری تحلیلی دهستان

پس از برگزاری ۲ دوره اردو های جهادی در دهستان پیرسهراب دشتیاری و با جمع بندی گزارشات و تحلیل های دانشجویان و اساتید هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پایش جامع دهستان، با در نظر گرفتن و بررسی پنج عامل ۱. دانش آموزان ۲. معلمین ۳. والدین ۴. معتمدین، ۵. افراد برجسته و مسئولین محلی و زیرساخت های علمی فرهنگی، انجام شده است که در این پایش از چهار نوع فرم شناسایی کمک گرفته شده است :

الف. فرم شناسایی روستا: شامل فیلدهایی چون مشخصات اصلی(نام روستا، تعداد خانوار و…)، وضعیت اشتغال در روستا (شغل های اصلی روستاییان، نرخ بیکاری و…)، زیرساخت های روستا (وضعیت سواد، ظرفیت های بالقوه و بالفعل روستا)
ب. فرم شناسایی افراد برجسته و تحصیل کرده هر روستا: شامل اطلاعاتی چون نام و سطح تحصیلات، شغل و آدرس محل سکونت و…
ج. فرم شناسایی معلمین روستا : شامل اطلاعاتی چون نام و مشخصات فردی و تحصیلی، میزان درآمد و …
د. فرم شناسایی مدارس: حاوی اطلاعاتی از قبیل: مشخصات مدرسه، مشخصات کلاس ها (وضعیت موجود و مطلوب)، تعداد دانش آموزان، وضعیت زیرساختی مدرسه (کتابخانه، کلاس هوشمند، آزمایشگاه و…)

⦁ نمودار آماری مدارس موجود

از مجموع ۵۳ مدرسه موجود، ۷۲ درصد مدارس ابتدایی، ۱۷ درصد راهنمایی و ۱۱ درصد دبیرستان می باشد. این امر نشانگر آن است که درصد کمی از دانش آموزان به مقاطع بالاتر می رسند. همچنین لزوم سرمایه گذاری در این امر برای توسعه دبیرستان ها را نشان می دهد.

۲- نمودار آماری جنسیت و تعداد دانش آموزان

نمودار درصد جنسیت دانش آموزان حاکی از آن است که برابری جنسیتی نسبی در میان تعداد دانش آموزان (۵۸ درصد پسر و ۴۹ درصد دختر) وجود دارد. این نکته ، گویای وجود فرصت برابر برای دختران در رقابت با پسران است.

ضمن آنکه لزوم و اولویت گسترش مدارس دخترانه در مقاطع بالاتر را نیز نشان می دهد.
نمودار تعداد کل دانش آموزان را عدد ۵۲۵۸، به عنوان حدود کل دانش آموزان و تعداد پسران را ۲۶۸۴ و تعداد دختران را ۲۵۷۴ نشان می دهد.

۳- نمودار وضعیت زیر ساختی مدارس
با توجه به پارامترهای ارزیابی وضعیت زیرساختی که شامل ۱۶ شاخص زیر می باشد.
⦁ روشویی ۲. منبع آب ۳. آب سرد کن ۴. حصار دور مدرسه ۵. برق کشی ۶. دفتر مدرسه ۷. کامپیوتر ۸. دستگاه کپی ۹. چاپگر
۱۰.پروژکتور ۱۱. امکانات ورزشی ۱۲. آزمایشگاه ۱۳. کتابخانه ۱۴. کلاس هوشمند ۱۵. کارگاه حرفه و فن ۱۶. رنگ آمیزی

دستشویی یکی از معضلات مدارس منطقه است که یا موجود نیست و یا اکثرا خراب است.
در مجموع پارامترهای مذکور در جدول زیر جمع بندی شده است.

این نمودار نشان دهنده وضعیت موجود و وضعیت مطلوب می باشد. همانگونه که ملاحظه می شود فاصله فاحشی میان امکانات بسیار کم موجود (آبی رنگ) و امکانات مورد نیاز(قرمز رنگ) وجود دارد. در زمینه بهداشت فردی لزوم وجود روشویی، دستشویی و صابون مایع ضروری است. همچنین امکانات کمک آموزشی و کامپیوتر، چاپگر و دستگاه کپی از دیگر مواردی است که رفع کمبود آنها در منطقه ضرورت دارد.

⦁ نمودار امکانات کلاس ها

وضعیت تعداد کلاس، کولر، جاکولری، تخته سیاه یا وایت برد و میز و صندلی معلمین در این مدارس، توسط دو شاخص آبی (موجود) قرمز (مورد نیاز) نشان داده شده اند. نکته اساسی آن است که به دلیل شرایط آب و هوایی منطقه، تهیه کولر و جا کولری باید در فهرست اولویت ها و مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین کمبود کلاس درس و امکانات آموزشی و تخته سیاه یا وایت برد نیز چشمگیر است.

⦁ نمودار بررسی وضعیت مدارس با توجه به ۱۶ شاخص ذکر شده در بند ۴

مطابق نمودار فوق، مدرسه ی برخوردار از تمامی شاخص ها، در منطقه مشاهده نمی شود. در مجموع، ۵ مدرسه ۱۰ شاخص و ۱۷ مدرسه هیچ یک از شاخص ها را ندارند و یا نقص و کمبود های جدی دارند. همچنین ۵ مدرسه فاقد ساختمان حداقلی هستند.

.